top of page
Polityka prywatności
 
Szanowny Użytkowniku,

w niniejszym dokumencie zostały zawarte zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony ........... {wasza domena} (dalej również: „Strona”), ze świadczonych przez nas usług pomocy prawnej oraz w związku z zaistnieniem innych opisanych poniżej sytuacji.

Chcemy, abyś był świadomy, że kontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostępnego na Stronie formularza, a także korzystanie ze świadczonych przez nas usług wiąże się z koniecznością podania nam Twoich danych osobowych, a w pewnych przypadkach również danych osób trzecich – Twoich Klientów, pracowników, uczestników prowadzonych przez Ciebie sporów, etc. Dokładamy wszelkiej staranności, aby przekazane nam dane były bezpieczne. Wraz z rozwojem technologii, będziemy dbać o polepszanie stosowanych rozwiązań, aby zapewniać bezpieczeństwo Twoich danych na najwyższym poziomie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) daje Ci prawo do żądania udostępnienia informacji o tym, jakie Twoje dane posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, oddajemy w Twoje ręce niniejszą „Politykę prywatności”.

Strona...................... w dalszym ciągu będzie się rozwijać, a co za tym idzie, zmieniać się będzie również niniejsza „Polityka prywatności”. Zachęcamy Cię, więc do wnikliwego zapoznania się z niniejszym dokumentem i powracania do niego regularnie.

I. Informacje ogólne
 1. Administratorem Twoich danych osobowych, zgodnie z RODO, jest adwokat Jacek Kieprlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą .................................................... (dalej: „Administrator”).

 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą „Polityką prywatności”, jak również przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem do korespondencji: adres ................, adresem e-mailowym: ...........................lub numerem telefonu: ................................

II.Najważniejsze zasady
 1. Korzystanie ze Strony www... jest całkowicie dobrowolne.

 2. Nie masz obowiązku podawania nam swoich danych osobowych. Nieprzekazanie określonych danych będzie się jednak wiązało z brakiem możliwości korzystania z oferowanych przez nas usług prawnych, skontaktowania z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej czy skorzystania z dostępnych na Stronie funkcjonalności, takich jak formularz kontaktowy, czy możliwości pozostawienia komentarza pod artykułem.

 3. Dokładamy wszelkiej staranności, aby Twoje dane pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 4. Strona www......, dla prawidłowego jej działania, wykorzystuje pliki cookies. Szczegółową informację na ten temat znajdziesz w sekcji „Polityka plików cookies”.

III.Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?
 1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 2. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

IV.W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
 1. W celu umożliwienia Ci użytkowania Strony, Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach i przez następujący okres:

  1. 1)  kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie:
   W zakładce Kontakt znajduje się formularz, za pośrednictwem którego możesz wysłać do nas wiadomość z pytaniem lub prośbą o konsultację. Aby to zrobić, musisz podać przynajmniej swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Twoje dane oraz informacje podane w wiadomości będą w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nam kontaktu z Tobą i przesłania na wskazany przez Ciebie adres e-mail odpowiedzi na zadane pytanie albo w celu kontaktu telefonicznego, jeśli w swojej wiadomości wyraziłeś taką preferencję. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.
   Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu udzielania odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną takiego dalszego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji, nie dłużej jednak niż przez czas przedawnienia możliwych związanych z korespondencją roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  2. 2)  zamieszczenie komentarzy na Stronie:
   Możesz zamieścić komentarz pod artykułami dostępnymi na Stronie w zakładce „Baza wiedzy”. W tym celu musisz wypełnić krótki formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię lub nick. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zamieścić komentarz. Dane te będą przetwarzane w celu opublikowania komentarza na Stronie. Podstawą prawną jest Twoja zgoda, której udzielasz dodając komentarz (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   Dane będą przetwarzane przez czas wyświetlania komentarzy na Stronie, chyba że zwrócisz się o wcześniejsze usunięcie komentarza, co będzie równoznaczne z odwołaniem zgody.

  3. 3)  analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony:
   W tym wypadku Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenia statystyk jej oglądalności. Twoje dane osobowe przetwarzane w ten sposób nie są jednak nigdzie zapisywane.

  4. 4)  wykorzystywania plików cookies na Stronie:
   W tym przypadku podstawą przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda. Szczegółowe cele przetwarzania zostały opisane w sekcji „Polityka plików cookies”.
   Dane te są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na wykorzystywanie plików cookies lub przez czas określony poniżej w sekcji „Polityka plików cookies”.

 2. Poza Stroną Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach i przez następujący okres:

  1. 1)  prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji
   Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Może to mieć miejsce, gdy świadczymy (lub świadczyliśmy w przeszłości) na Twoją rzecz usługi pomocy prawnej, albo gdy dopiero rozważasz skorzystanie z naszych usług. Możemy skontaktować się z Tobą również w sytuacji, gdy jesteś stroną prowadzonego przez nas postępowania, pracownikiem, współpracownikiem, czy kontrahentem naszego Klienta albo naszym usługobiorcą. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli to Ty zapoczątkowałeś rozmowę, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu.
   Twoje dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, nie dłużej jednak niż przez czas przedawnienia możliwych związanych z korespondencją roszczeń (rt.. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  2. 2)  zawarcie i wykonanie umowy
   Twoje dane mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz przez czas przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonymi przez nas postępowaniami, dane będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane te zostały zgromadzone

  3. 3)  wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków
   Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na nas obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celach przekazania Twoich danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
   Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wywiązania się opisanych wyżej obowiązków.

  4. 4)  cele archiwalne i dowodowe
   Twoje dane mogą być przetwarzane ponadto w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora danych osobowych. Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO). Będą one przetwarzane nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymasz informację na ten temat, w sposób zgodny z wynikającym z RODO obowiązkiem informacyjnym (art. 13 i 14 RODO).

V.    Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?
 1. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą przede wszystkim od Ciebie.

 2. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Ciebie, pochodzą one z następujących źródeł:

 • od naszych Klientów i Kontrahentów,

 • od innych podmiotów, które przekażą Twoje dane np. w korespondencji, w tym w korespondencji procesowej,

 • ze źródeł dostępnych publicznie, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych

VI.Komu przekazujemy Twoje dane?
 1. Świadomie i starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, dążąc do zapewnienia Twoim danym maksymalnej ochrony.

 2. Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia usług oraz działania Strony. Odbiorcami danych osobowych w takim przypadku są:

 • operatorzy pocztowi, firmy kurierskie;

 • podmioty, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych przy świadczeniu na naszą rzecz usług hostingu i serwisu Strony, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;

 • podmioty, wobec których jesteśmy zobowiązani przekazać Twoje dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 • podmioty współpracujące, w szczególności księgowi, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi;

 • banki (w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych);

 • Google – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk Strony oraz weryfikacji ruchu na Stronie;

 • inne osoby odwiedzające Stronę, którym są udostępniane Twoje dane osobowe, tj. wyłącznie imię lub nick podany w związku z opublikowanym komentarzem na Stronie.

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego albo jeśli jest to związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strony (Google).

VII.  Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
 1. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzanymi danymi:

  1. 1)  prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,

  2. 2)  prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

  3. 3)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

  4. 4)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,

  5. 5)  prawo do przenoszenia danych,

  6. 6)  prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

 2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, możesz ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa.

 4. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Ci w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.

 5. Twoje dane nie podlegają profilowaniu, jak również w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, chyba że wiąże się to z danymi zbieranymi za Twoją zgodą za pośrednictwem plików cookies, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Twoją sytuację – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w sekcji „Polityka plików cookies”.

VIII.Postanowienia końcowe
 1. Jakiekolwiek treści udostępnione na Stronie, w tym w zakładce „Baza wiedzy” nie stanowią porady prawnej. Celem uzyskania pomocy w postaci kompletnej i rzetelnej porady, skontaktuj się z nami z wykorzystaniem jednej z form wskazanych w zakładce „Kontakt”.

 2. Treści umieszczone na Stronie są przedmiotem praw autorskich naszych lub osób, które udzieliły nam licencji na wykorzystanie tych treści. Wyrażamy zgodę na kopiowanie treści w całości lub części wyłącznie na użytek osobisty lub poprzez wykorzystanie z oznaczeniem źródła pozyskania treści, czyli zamieszczenie pod cytatem odpowiedniego odnośnika (linku) do właściwej karty na Stronie.

 3. Korzystając ze Strony pamiętaj, że jesteś zobowiązana/y do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, jak również poszanowania dóbr osobistych i własności intelektualnej osób trzecich.

bottom of page